RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Biometrii i Produkcyjności Lasu Instytutu Zarządzania Zasobami Leśnymi

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. 2016, poz. 1842) oraz:
• posiadają stopień doktora nauk leśnych lub tytuł magistra inżyniera w zakresie leśnictwa lub dyscyplin pokrewnych, matematyki, informatyki, geografii i ukończyły studia z wynikiem co najmniej dobrym;
• są doktorantami ostatniego roku studiów (dotyczy kandydatów z tytułem magistra inżyniera);
• są autorami lub współautorami osiągnięć naukowych, za które uzyskano sumarycznie nie mniej niż 25 pkt., zgodnie z rokiem ich wydania;
• odbyły co najmniej jeden krótkoterminowy staż lub praktykę w jednostce naukowej w kraju lub zagranicą;
• posiadają umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzoną udziałem w konferencjach naukowych (referaty, doniesienia) i wygłoszeniem referatów przynajmniej na dwóch konferencjach naukowych;
• posiadają ukończony lub uczestniczą w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym;
• posiadają znajomość języka obcego ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego;
• posiadają zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
• posiadają udokumentowaną działalność organizacyjną w zakresie co najmniej dwóch wymienionych kryteriów, tj.: realizacji praktyk zawodowych poza Uczelnią, przygotowywania wniosków o stypendia badawcze, udziału w komitetach organizacyjnych konferencji, pracy w Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów lub Doktorantów, pracy w studenckim lub doktoranckim ruchu naukowym, zaangażowania w promocję Uczelni lub Wydziału, uzyskały nagrody i wyróżnienia.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie skierowane do Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni;
• list motywacyjny;
• życiorys;
• kwestionariusz osobowy;
• odpis dyplomu doktora i/lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
• wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i punktacja MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane;
• wykaz osiągnięć działalności organizacyjnej w zakresie co najmniej dwóch wymienionych kryteriów (tj. realizacji praktyk zawodowych poza Uczelnią, przygotowywania wniosków o stypendia badawcze, udziału w komitetach organizacyjnych konferencji, pracy w Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów lub Doktorantów, pracy w studenckim lub doktoranckim ruchu naukowym, zaangażowania w promocję Uczelni lub Wydziału, uzyskały nagrody i wyróżnienia);
• informacja o zainteresowaniach oraz osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej;
• informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, z uwzględnieniem wygłoszonych referatów;
• informacja o odbytych stażach krajowych lub zagranicznych;
• informacja o ukończeniu lub uczestnictwie w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym.


Ponadto kandydat przystępując do konkursu jest zobowiązany do złożenia:

• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia;

• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”;

• oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Leśnego UR: al. 29 Listopada 46,
31-425 Kraków, w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 30 września 2017 roku

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 26.06.2017
Dokument oglądany razy: 1374