RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 

Wymagania stawiane kandydatom:
 posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika,
 dorobek naukowy w zakresie fizjologii zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem toksykologii rozrodu,
 opublikowanie w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwóch prac w czasopismach naukowych notowanych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 autorstwo lub współautorstwo osiągnięć naukowych, za które uzyskano sumarycznie nie mniej niż 25 pkt., zgodnie z rokiem ich wydania,
 odbycie co najmniej jednego krótkoterminowego stażu lub praktyki w jednostce naukowej w kraju lub zagranicą,
 umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach naukowych (referaty, doniesienia) i wygłoszeniem referatów przynajmniej na dwóch konferencjach naukowych,
 znajomość zagadnień toksykologii rozrodu,
 doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym znajomość metod biologii molekularnej,
 ukończenie lub uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym,
 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 udokumentowane osiągnięcia (przynajmniej dwa) z obszaru działalności organizacyjnej,
 biegła znajomość języka angielskiego,
 w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka polskiego

Wykaz wymaganych dokumentów:
 podanie,
 życiorys,
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
 kwestionariusz osobowy,
 wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i punktacja MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
 informacja o zainteresowaniach oraz osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,
 wykaz osiągnięć działalności organizacyjnej (udokumentowane praktyki zawodowe poza Uczelnią, przygotowanie wniosków o stypendia badawcze, udział w komitetach organizacyjnych konferencji, praca w Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów lub Doktorantów, praca w studenckim lub doktoranckim ruchu naukowym, zaangażowanie w promocję Uczelni lub wydziału, uzyskane nagrody i wyróżnienia),
 informacja o udziale i uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych, a także plan starania się o zewnętrzne finansowanie badań własnych w okresie planowanego zatrudnienia,
 informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, z uwzględnieniem wygłoszenia referatów,
 informacja o odbytych stażach krajowych i zagranicznych,
 informacja o ukończeniu lub uczestnictwie w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym;
 oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
 oświadczenie o niekaralności,
 oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Dokumenty należy złożyć do 19.05.2017 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.05.2017 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 27.04.2017
Dokument oglądany razy: 582