RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.04.2017, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana terminu

Konkurs na stanowisko: doktorant stypendysta 2 miejsca

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 


Miejsce zatrudnienia: Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i
Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel. 12 662-51-87, e-mail: ibrib@ogr.ur.krakow.pl
www.wo.ur.krakow.pl

Opis zadań
Doktorant będzie prowadzić badania nad poznaniem genetycznych mechanizmów tolerancji marchwi na zasolenie gleby z wykorzystaniem nowoczesnych metod, tj. sekwencjonowania następnej generacji (NGS), ukierunkowanej edycji genomu (CRISPR) i zasobów komputerowych wysokiej mocy. Materiał badawczy stanowią rośliny marchwi o azjatyckim pochodzeniu, które są tolerancyjne za zasolenie gleby, i które będą charakteryzowane pod względem zmian biochemicznych i fizjologicznych zachodzących w wyniku stresu solnego. Główny nurt badań będzie obejmować szczegółową analizę całego transkryptomu i microRNA na podstawie danych sekwencyjnych. Analiza bioinformatyczna zostanie wykorzystana do wskazania różnic w poziomie ekspresji genów, zidentyfikowania polimorfizmów sekwencyjnych i wariantów alternatywnego składania mRNA i w konsekwencji wytypowania potencjalnych genów związanych z tolerancją na stres zasolenia. Weryfikacja będzie dokonana w eksperymentach analizy ilościowej ekspresji tych genów (qPCR), a następnie przez wykorzystanie najnowszej technologii ukierunkowanej edycji genomu celem wyłączenia ekspresji genów lub ich nadekspresjonowania. Zmodyfikowane genetycznie protoplasty i uzyskane z nich rośliny będą eksponowane na stres solny w kulturach in vitro.

Wymagania
1. wykształcenie wyższe
lub
status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia
lub
status studenta co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich

z obszaru nauk biologicznych, rolniczych lub pokrewnych (w szczególności z zakresu biotechnologii, genetyki, bioinformatyki)
2. wysoka średnia ocen ze studiów
3. zainteresowania naukowe i eksperymentalne
4. dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (poziom min. B2)
5. biegła znajomość j. polskiego
6. umiejętność pracy zespołowej
7. samodzielność, rzetelność, umiejętność samokształcenia


Warunki otrzymania stypendium
1. Stypendium naukowe 1 700 zł / mc przez okres do 30 miesięcy.
Dodatkowo, doktorant może otrzymywać stypendium doktoranckie (obecnie 1470 zł / mc) oraz inne świadczenia zgodnie z regulaminem Studium doktoranckiego i przepisami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Stypendia nie podlegają opodatkowaniu.
2. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje komisja konkursowa. Kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
3. Uzyskanie stypendium jest możliwe wyłącznie pod warunkiem przystąpienia do rekrutacji (wrzesień 2017) na studia doktoranckie z zakresu Biotechnologii na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i przyjęcia na te studia od roku akademickiego 2017/2018 (szczegółowe informacje http://studium.doktoranckie.ur.krakow.pl ) oraz rozpoczęcia studiów doktoranckich od 1.10.2017 i przystąpienia do realizacji prac badawczych w ramach niniejszego ogłoszenia.


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla młodych naukowców w ramach projektu badawczego NCN pt: "Badania nad poznaniem genetycznych mechanizmów tolerancji marchwi na zasolenie gleby" realizowanego na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
2. List motywacyjny wraz z informacją o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach wynikających z prowadzonych badań (jeżeli kandydat je posiada) oraz uwzględniającą dotychczasowe zainteresowania naukowe i poznane metody i techniki badawcze.
3. Życiorys (CV) z podaniem klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Życiorys powinien zawierać m.in. spis publikacji i doniesień konferencyjnych, których kandydat jest współautorem, udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach, kursach, nagrody i wyróżnienia.
4. Dane kontaktowe osoby mogącej udzielić rekomendacji (promotor, opiekun na studiach, stażu)
5. Kopie dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia wraz z suplementami lub zaświadczenie o statusie studenta.
6. Inne dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenia (np. certyfikaty językowe, szkolenia, potwierdzenie staży, itp.)

Termin składania ofert: 30 czerwca 2017
Sposób składania ofert: dowolny
Rozstrzygnięcie konkursu: 21 lipca 2017

Uwagi

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu badawczego prof. dr hab. Rafał Barański, e-mail: baranski@ogr.ur.krakow.pl; tel.: 12 662-51-87.

Dokumenty proszę składać w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa przy al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, pokój D7, tel. 48 (12) 662-52-69.

Ze względu na prace aktualizacyjne domeny internetowej UR w Krakowie, w razie problemów z podanymi linkami należy korzystać z adresu www.urk.edu.pl

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 11.04.2017
Dokument oglądany razy: 1758