RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Zakładzie Biometrii i Produkcyjności Lasu Instytutu Zarządzania Zasobami Leśnymi

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t. jedn. Dz.U.2012), poz. 572 z późniejszymi zmianami) oraz posiadają:
• stopień magistra inżyniera w zakresie leśnictwa lub dyscyplin pokrewnych, informatyki, matematyki ewentualnie z zakresu GIS i teledetekcji;
• bardzo dobrą znajomość podstaw technologii informacyjnej, a szczególnie zagadnień związanych z przetwarzaniem i analizą danych;
• znajomość obsługi oprogramowania statystycznego, Desktop GIS;
• znajomość przetwarzania danych skanowania laserowego – LiDAR będzie dodatkowym atutem;
• osiągnięcia naukowe o zasięgu międzynarodowym (główny autor przynajmniej dwóch prac opublikowanych w czasopismach wykazanych w części A listy MNiSzW);
• predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
• znajomość języka angielskiego;
• umiejętność współpracy w zespole badawczym.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie skierowane do Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni;
• list motywacyjny;
• kwestionariusz osobowy;
• życiorys;
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
• informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej lub organizacyjnej;
• wykaz opublikowanych prac naukowych wraz ze wskazaniem dwóch publikacji z ostatnich czterech lat opublikowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
• informacja o uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych;
• informacja o uzyskanych nagrodach;
• wykaz konferencji naukowych z podaniem formy uczestnictwa;
• ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona).

Ponadto kandydat przystępując do konkursu jest zobowiązany do złożenia:

• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,

• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

• oświadczenie o niekaralności

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Leśnego UR: al. 29 Listopada 46,
31-425 Kraków, w terminie do dnia 3 kwietnia 2017 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 14 kwietnia 2017 roku

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 17.03.2017
Dokument oglądany razy: 1070