RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Zwierzętach – Zakład Zoologii Środowiskowej Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 

Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika,
- dorobek naukowy w zakresie parazytologii,
- posiadanie przyjętej do druku lub opublikowanej w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej jednej pracy w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (Lista A),
-autorstwo lub autorstwo do korespondencji przynajmniej jednej publikacji spośród wskazanych przez kandydata jako podstawa oceny dorobku naukowego,
-umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach naukowych (referaty, doniesienia),
- znajomość metod badawczych stosowanych w laboratorium parazytologicznym,
- realizacja projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych,
-odbyta co najmniej miesięczna praktyka lub staż w zagranicznej instytucji naukowej
lub badawczej,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
- znajomość języka angielskiego,
- w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka polskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
- kwestionariusz osobowy,
- wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- wykaz trzech publikacji najwyżej punktowanych w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ostatnich pięciu lat,
- wykaz przyjętych do druku lub opublikowanych w ciągu ostatnich czterech lat prac
w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (Lista A),
- zestawienie liczbowe publikacji,
- zestawienie czasopism, w których zostały opublikowane prace naukowe,
- informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej
i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
-informacja o uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych krajowych i zagranicznych,
-informacja o profilu badawczym (zawartym w publikacjach),
-informacja o planach badawczych ukierunkowanych na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, obejmujących przewidywany sposób uzyskania finansowania badań oraz plan przygotowania monograficznego lub jednotematycznego cyklu publikacji, które będą stanowiły podstawę postępowania habilitacyjnego,
-informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
-informacja o odbytej praktyce lub stażu w zagranicznej instytucji naukowej
lub badawczej,
-wykaz uzyskanych nagród za prace i wystąpienia służące popularyzacji nauki
oraz za działalność dydaktyczną,
- ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona),
-oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy
po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182
z późn. zm.)”.

Dokumenty należy złożyć do 31.03.2017 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.04.2017 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.03.2017
Dokument oglądany razy: 751