RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego w Zakładzie Urządzania Lasu Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Instytutu Zarządzania Zasobami Leśnymi

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t. jedn. Załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. poz. 1842) oraz posiadają:
• stopień doktora w dziedzinie nauk leśnych, lub studiują na ostatnim roku studiów doktoranckich z zakresu leśnictwa;
• osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej i dydaktycznej;
• udokumentowany dorobek dydaktyczny oraz dorobek naukowy o zasięgu międzynarodowym w tym z zakresu systemów informacji geograficznej oraz teledetekcji;
• umiejętność współpracy w zespole badawczym;
• wykazują zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Ponadto:
• czynnie uczestniczyły w konferencjach międzynarodowych.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie skierowane do Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni;
• list motywacyjny z opisem dotychczasowej pracy badawczej oraz przedstawieniem osiągnięć naukowych i planów starania się o środki zewnętrzne na prowadzenie badań;
• życiorys;
• kwestionariusz osobowy;
• odpis dyplomu nadania stopnia doktora, lub zaświadczenie, że kandydat jest uczestnikiem ostatniego roku studiów doktoranckich;
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
• informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej;
• wykaz opublikowanych prac naukowych ze wskazaniem trzech publikacji z ostatnich pięciu lat najwyżej punktowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
• informacja o uzyskanych dotychczas grantach oraz stypendiach badawczych;
• informacja o odbytych praktykach oraz stażach krajowych i zagranicznych;
• ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona);
• inne osiągnięcia dodatkowo motywujące ubieganie się o zatrudnienie na tym stanowisku (np. dokumentacja działalności organizacyjnej).

Ponadto kandydat przystępując do konkursu jest zobowiązany do złożenia:

• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,

• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

• oświadczenie o niekaralności

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Leśnego UR: al. 29 Listopada 46,
31-425 Kraków, w terminie do dnia 31 marca 2016 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 21 kwietnia 2016 roku

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 07.03.2017
Dokument oglądany razy: 509