RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo - dydaktycznego w Zakładzie Szczegółowej Hodowli Lasu Instytutu Ekologii i Hodowli Lasu

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t. jedn. Załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. poz. 1842) oraz posiadają:

• stopień doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych;
• udokumentowany dorobek dydaktyczny;
• osiągnięcia naukowe o zasięgu międzynarodowym (główny autor prac opublikowanych w czasopismach wykazanych w części A listy MNiSzW);
• czynne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych;
• umiejętność współpracy w zespole badawczym;
• co najmniej miesięczny staż/praktykę w zagranicznej instytucji naukowej lub badawczo-rozwojowej.


Wykaz wymaganych dokumentów:

• podanie skierowane do Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni;
• list motywacyjny z opisem dotychczasowej pracy badawczej oraz przedstawieniem osiągnięć naukowych i planów starania się o środki zewnętrzne na prowadzenie badań;
• życiorys;
• kwestionariusz osobowy;
• odpis dyplomu doktora habilitowanego;
• odpis dyplomu nadania stopnia doktora;
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
• informacja o zainteresowaniach w działalności naukowo-badawczej;
• wykaz opublikowanych prac naukowych wraz ze wskazaniem indywidualnego wkładu Kandydata w ich powstanie;
• informacja o uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych;
• informacja o uzyskanych nagrodach;
• wykaz konferencji naukowych z podaniem formy uczestnictwa;
• informacja o osiągnięciach w działalności dydaktycznej i organizacyjnej;
• ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona).

Kandydat, przystępując do konkursu jest zobowiązany do złożenia:

• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia;
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”;
• oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Leśnego UR
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków,
w terminie do dnia 24 marca 2017 roku

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 21 kwietnia 2017 roku

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.02.2017
Dokument oglądany razy: 611