RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 Spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
 Posiadają stopień naukowy doktora nauk technicznych z dziedziny geodezja i kartografia (specjalność: geomatyka),
 Posiadają co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów: Fotogrametria, Teledetekcja, Fotogrametria Cyfrowa, Modelowanie 3D,
 Posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w projektach badawczych,
 Posiadają wystąpienia na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz publikacje w czasopismach z wykazu czasopism punktowanych opublikowanego przez MNiSW,
 Posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
 Posiadają bardzo dobrą znajomość oprogramowania z grupy ArcGIS (potwierdzone certyfikatem) Microstation, Leica Cyclone, PhotoScan, z naciskiem na przetwarzanie danych trójwymiarowych,
 Wykazują biegłą znajomość języka angielskiego,
 Wykazują biegłą znajomość języka polskiego,
 Ukończyły studia podyplomowe o tematyce: naziemny i lotniczy skaning laserowy,
 Odbyły staż naukowy na zagranicznej Uczelni Wyższej

Zainteresowani proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

- Podanie (skierowane do JM Rektora UR),
- CV z podaniem zainteresowań naukowych,
- Informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki i upowszechniania wiedzy,
- Odpisy dyplomów i nominacji potwierdzających uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk technicznych w dziedzinie geodezja i kartografia,
- Wykaz prac opublikowanych,
- Kwestionariusz osobowy,

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Dokumenty proszę składać w Dziekanacie WIŚiG, Pl.30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12)6624165, fax 48 (12) 6331170 e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bib.ur.krakow.pl w terminie do dnia 30.06.2016

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04.07.2016
Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.06.2016
Dokument oglądany razy: 447