RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geodezji

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami),
 posiadają stopień magistra inżyniera nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia oraz mają otwarty przewód doktorski,
 biegle posługują się językiem polskim oraz wykazują znajomość języka obcego nowożytnego,
 legitymują się trzyletnim stażem dydaktycznym w charakterze nauczyciela akademickiego lub doktoranta,
 posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć w języku polskim z przedmiotów: Informatyka w geodezji, Technologia informacyjna, Geodezyjna sieć uzbrojenia terenu, Geodezja inżynieryjna,
 legitymują się dorobkiem naukowym w dyscyplinie geodezja i kartografia w postaci co najmniej dziesięciu publikacji z listy MNiSW,
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w konferencjach naukowych i projektach badawczych,
 wykazują zdolność współpracy w zespołach interdyscyplinarnych w myśl transferu technologii między sferą nauki i gospodarki, potwierdzoną odbytym stażem naukowym ,
 posiadają umiejętności z zakresu technologii skanowania laserowego 3D, potwierdzone certyfikatem;
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej.

Zainteresowani, proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Dokumenty proszę składać w Dziekanacie WIŚiG, Pl.30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12)6624165, fax 48 (12) 6331170 e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bib.ur.krakow.pl w terminie do dnia 27.06.2016
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04.07.2016
Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 10.06.2016
Dokument oglądany razy: 1633