RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Zwierzętach – Zakład Hodowli Bydła

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 

Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika,
- dorobek naukowy w zakresie:
• fermowej hodowli gatunków zwierząt nieudomowionych,
• badań z wykorzystaniem metod komputerowych, dotyczących gospodarowania populacjami zwierząt chronionych i łownych,
- opublikowanie w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwóch prac w czasopismach naukowych notowanych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach naukowych (referaty, doniesienia),
- znajomość metod i technik sztucznej inteligencji,
- znajomość techniki GIS i GPS oraz programów informatycznych służących
do modelowania liniowych i nieliniowych zjawisk i procesów ekologicznych,
- realizacja projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych,
- odbyte praktyki oraz staże krajowe i zagraniczne,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
- znajomość języka angielskiego,
- w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka polskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
- kwestionariusz osobowy,
- wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- wykaz trzech publikacji najwyżej punktowanych w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ostatnich pięciu lat,
- informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej,
dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
- informacja o udziale i uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych, a także plan starania się o zewnętrzne finansowanie badań własnych w okresie planowanego zatrudnienia,
- informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
- informacja o odbytych praktykach oraz stażach krajowych i zagranicznych,
- ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona),
-oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy
po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
- oświadczenie o niekaralności.
- oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135)”.


Dokumenty należy złożyć do 20.06.2016 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2016 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.06.2016
Dokument oglądany razy: 563