RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomiczno-Społecznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii,
2. Kierować lub brać udział w projektach badawczych,
3. Wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (potwierdzoną certyfikatami),
4. Posiadać dorobek naukowy w zakresie badania efektywności przedsiębiorstw lub gospodarstw rolnych z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych,
5. Posiadać umiejętność prowadzenia badań naukowych potwierdzoną publikacjami i czynnym udziałem w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych,
6. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu mikroekonomii i makroekonomii,
7. Posiadać potwierdzone dodatkowe czynne kwalifikacje ekonomiczne.
8. Posiadać umiejętność obsługi programów komputerowych w tym m.in.: pakietu Microsoft Office, GAUSS, pakietu R oraz korzystania z baz danych statystycznych.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31 - 120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, tel. 48 (012) 662 – 44 - 24, następujących dokumentów:
1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych,
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji oraz inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Instytutu Ekonomiczno-Społecznego, tel. (012) 662 - 43 - 54, e-mail: ies@ur.krakow.pl
Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 07.06.2016
Dokument oglądany razy: 410