RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

1. Posiadać stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii ze specjalnością chemia rolna, ochrona środowiska.
2. Wykazać dorobek naukowy w zakresie nauk rolniczych i ochrony środowiska.
3. Posiadać umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych (organizowania i wykonywania prac laboratoryjnych oraz prowadzenia doświadczeń m.in. wazonowych), potwierdzoną min. dwuletnim doświadczeniem.
4. Znać metody badawcze związane z badaniem: rezultatów nawożenia mineralnego, naturalnego i organicznego; skutków przyrodniczego wykorzystania odpadów; wpływu działalności człowieka na stan środowiska.
5. Posiadać umiejętność wykonywania podstawowych oznaczeń z zakresu chemii rolnej oraz obsługiwać aparaturę wykorzystywaną laboratoriach chemiczno-rolniczych (w tym spektrofotometr UV/VIS, spektrometr absorpcji atomowej, analizator azotu Kjeltec, analizator Vario Max Cube, woltamperometr, analizator rtęci AMA).
6. Posiadać umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej.
7. Posiadać umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych i publikacjach.
8. Posiadać zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
9. Znać język angielski i niemiecki.
10. Potrafić obsługiwać komputer: pakiet Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Statistica oraz wybrane programy graficzne (np. CorelDRAW).

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, Tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię bezpośredniego przełożonego z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 07.06.2016
Dokument oglądany razy: 584