RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w ZAKŁADZIE GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA IBRiB

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 
Wymagania stawiane kandydatom:
- stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii lub ogrodnictwa
- doświadczenie w stosowaniu metod analizy molekularnej DNA i RNA, w tym PCR, RT-
PCR, qPCR, hybrydyzacja typu Southern
- doświadczenie w zakresie roślinnych kultur komórkowych i tkankowych
- doświadczenie w zakresie konstruowania wektorów do transformacji roślin
- doświadczenie w zakresie transformacji bakterii E. coli i Agrobacterium oraz roślin
- publikacje z zakresu biotechnologii roślin w czasopismach z listy filadelfijskiej;
- udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych udokumentowany streszczeniami w
materiałach konferencyjnych;
- biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
- staż w zagranicznej instytucji naukowej
- biegłe posługiwanie się programami komputerowymi do analiz bioinformatycznych,
statystycznych oraz MS Office
- przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktycznej w uczelniach wyższych
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu biologii molekularnej
i transgenezy
- umiejętność pracy w zespole
- łatwość nawiązywania kontaktów
- kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność.
Oferty powinny zawierać:
• podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys,
• odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
• kwestionariusz osobowy,
• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Dokumenty proszę składać w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa przy al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel. 48 (12) 662-52-69 do 16.06.2016.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.06.2016 roku.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 02.06.2016
Dokument oglądany razy: 538