RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Biopolimerów Instytutu Chemii

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 
Warunki konkursu:
• Wykształcenie wyższe — Kierunek: Chemia, specjalność Chemia Organiczna
• Stopień doktora nauk chemicznych , dyscyplina chemia.
• Bardzo dobra znajomość metod modyfikacji i charakterystyki fizykochemicznej biopolimerów.
• Znajomość metod wyznaczania mas cząsteczkowych i promieni hydrodynamicznych cząsteczek polimerów naturalnych
• Znajomość metod spektroskopii emisyjnej, UV-VIS, FTIR, ATR-FTIR, NMR
• Znajomość metod badania i syntezy nanocząstek (nanometale, kropki kwantowe) w biopolimerach oraz funkcjonalizacji nanorurek węglowych
• Zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej
• Udokumentowany dorobek naukowy obejmujący publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych;
• Doświadczenie pedagogiczne do pracy dydaktycznej w uczelniach wyższych i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotu chemia ze studentami studiów przyrodniczych;
• Kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność w działaniu;
• Umiejętność pracy w zespole.
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pok. 1.31, następujących dokumentów:
· podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
· życiorys,
· odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
· opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
· kwestionariusz osobowy,
· wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
· zaświadczenia o odbytych stażach, kursach i szkoleniach.
Termin składania podań upływa dnia 14.06.2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu – czerwiec 2016 r.
Zatrudnienie na ww. stanowisku nastąpi z dniem 1 lipca 2016 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 31.05.2016
Dokument oglądany razy: 563