RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w KATEDRZE TECHNOLOGII FERMETNACJI I MIKROBIOLOGII TECHNICZNEJ

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 EJ

Warunki konkursu:
• stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologii żywności i żywienia w zakresie technologii fermentacji,
• zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
• dobry stan zdrowia i dyspozycyjność,
• umiejętność współpracy w zespole badawczym,
• czynny udział (prelegent) w międzynarodowych konferencjach naukowych,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
• ukończony co najmniej trzymiesięczny staż przemysłowy,
• ukończone staże zagraniczne,
• pożądany dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny w zakresie technologii przemysłów fermentacyjnych (autor korespondencyjny min. jednej pozycji w czasopiśmie zagranicznym).
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności,
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pok. 1.31, następujących dokumentów:
• podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys,
• odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
• kwestionariusz osobowy,
• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.
Termin składania podań upływa dnia 16 maja 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu – czerwiec 2016
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 04.05.2016
Dokument oglądany razy: 724