RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Ekologii Klimatologii i Ochrony Powietrza

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają bardzo dobrą znajomość języka polskiego,
• posiadają stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska,
• posiadają udokumentowany dorobek naukowy potwierdzony publikacjami i udziałem w konferencjach naukowych,
• posiadają przygotowanie i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Ochrona powietrza, Inżynieria i ochrona powietrza, Konwencje klimatyczne i handel emisją, Monitoring środowiska, Meteorologii
i klimatologii oraz organizacji i prowadzeniu ćwiczeń terenowych,
• posiadają szeroką wiedzę z zakresu Inżynierii i Ochrony powietrza, Monitoringu powietrza, Meteorologii
i klimatologii,
• legitymują się dorobkiem naukowym w obszarach: ochrona i kształtowanie środowiska (publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych),
• posługują się oprogramowaniem inżynierskim (np. Surfer, AutoCad, Statistica, Corel, Office),
• posiadają doświadczenie praktyczne z zakresu organizacji i prowadzenia badań terenowych,
• posiadają znajomość dwóch języków obcych w stopniu komunikatywnym, w tym języka rosyjskiego,
• współpracują z firmami i instytucjami naukowymi w realizacji projektów badawczych oraz wykazują przynależność do towarzystw i organizacji naukowych,
• wykazują się bardzo dobrą znajomością struktury organizacyjnej Uczelni.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
• podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora UR),
• CV z podaniem zainteresowań naukowych,
• informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
• odpisy dyplomów i nominacji potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz stopnia doktora,
• wykaz prac opublikowanych,
• kwestionariusz osobowy.

Ponadto przystępując do konkursu należy złożyć:
• oświadczenie, iż z chwilą zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy,
• oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm)”.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Dokumenty proszę składać w Dziekanacie WIŚiG, 30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12) 6624165, fax 48 (12) 6331170, e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bib.ur.krakow.pl
Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 26.04.2016
Dokument oglądany razy: 520