RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Biopolimerów, Instytutu Chemii

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności


 
Warunki konkursu:
• Wykształcenie wyższe – Kierunek: Technologia Żywności i/lub Technologia Chemiczna, specjalność Chemia Polimerów
• Stopień doktora nauk technicznych , dyscyplina technologia chemiczna
• Bardzo dobra znajomość metod modyfikacji i charakterystyki fizykochemicznej biopolimerów.
• Znajomość metod wyznaczania mas cząsteczkowych i promieni hydrodynamicznych cząsteczek polimerów naturalnych
• Znajomość metod spektroskopii UV-VIS, FT-IR.
• Znajomość metod badania aktywności enzymów w szczególności należących do grupy hydrolaz.
• Zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej
• udokumentowany dorobek naukowy obejmujący publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych;
• przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktycznej w uczelniach wyższych i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotu chemia ze studentami studiów przyrodniczych;
• kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność w działaniu;
• umiejętność pracy w zespole;
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pok. 1.31, następujących dokumentów w dwóch kopiach:
1. Podanie (do JM Rektora UR w Krakowie) o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.
Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
1. Oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
2. Oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
Termin składania podań upływa dnia 13 maja 2016 roku
Rozstrzygnięcie konkursu – maj 2016 roku
Zatrudnienie na ww. stanowisku nastąpi z dniem 1 lipca 2016 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.04.2016
Dokument oglądany razy: 778