RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Ekologii Klimatologii i Ochrony Powietrza

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami),
 posiadają tytuł zawodowy inżyniera rolnictwa lub ogrodnictwa,
 posiadają stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska,
 posiadają udokumentowane, długoletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania
i prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Rolnicze zagospodarowanie terenów zdegradowanych, Wykorzystanie zieleni w planowaniu miast,
 posiadają umiejętność organizacji i prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w projektach badawczych,
 legitymują się znaczącym dorobkiem naukowym w obszarach: ochrona i kształtowanie środowiska (publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, wygłoszone referaty),
 posiadają doświadczenie we współpracy z samorządem lokalnym,
 wykazują dobrą znajomość języka angielskiego,
 są rodzimymi użytkownikami języka polskiego lub władają nim na poziomie rodzimego użytkownika,
 posiadają umiejętność zespołowej pracy dydaktycznej i badawczej.


Zainteresowani, proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 odpis dyplomu lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora,
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 odpisy dyplomów ukończenia studiów wyższych,
 wykaz prac opublikowanych i wygłoszonych referatów,
 kwestionariusz osobowy,
 oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy,
 oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.).

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Dokumenty proszę składać w Dziekanacie WIŚiG, Pl. 30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, tel. 48 (12)6624165, fax 48 (12)6331170, e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bib.ur.krakow.pl w terminie do dnia 05.05.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.05.2016 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.04.2016
Dokument oglądany razy: 453