RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO SAMODZIELNEJ/GO KSIĘGOWEJ/GO W DZIALE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ.

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Kanclerz UR

 ( Z MOŻLIWOŚCIĄ  AWANSU  NA ZASTĘPCĘ  KIEROWNIKA DZIAŁU )
Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne,
• znajomość Ustawy o rachunkowości, Ustawy o VAT, zagadnień podatkowych,
• znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i szkolnictwa wyższego,
• biegła znajomość pakietu Office i środowiska Windows,
• wiedza na temat sporządzania rocznych sprawozdań finansowych w szczególności bilansu i RZiS oraz sprawozdań GUS,
• znajomość specyfiki projektów współfinansowanych ze środków UE,
• biegła znajomość obsługi komputera, (znajomość systemu operacyjnego Windows, pakietu MS Office)
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• staż w pracy w księgowości min. 3 lata.

Zadania:
kontrola zapisów w księgach rachunkowych Uniwersytetu w zakresie: rozrachunków, kosztów i przychodów, obrotu magazynowego. Księgowanie oraz dekretacja dokumentów kosztowych i przychodowych. Czynny udział w sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych oraz GUS.

Oferty powinny zawierać:
• Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
• CV, list motywacyjny,
• kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
• Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia,
• Oświadczenia:
- że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
- o pełnej zdolności do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych.
Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 18.04.2016
Dokument oglądany razy: 922