RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geodezji

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. Ustaw nr 166, poz.1365 z późniejszymi zmianami),
- posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Geodezja i Kartografia w zakresie Geodezja Rolna,
- posiadają stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska,
- posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć z przedmiotów: Informatyka w geodezji, Systemy informacji przestrzennej, Technologia informacyjna,
- posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzoną udziałem w konferencjach naukowych i publikacjach,
- w ciągu ostatnich dwóch lat opublikowały: co najmniej jeden artykuł naukowy w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC), oraz co najmniej cztery artykuły w czasopismach znajdujących się w wykazie MNiSzW - lista B,
- posiadają szeroką wiedzę z zakresu współczesnych geodezyjnych technik pomiarowych,
- posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwetaryzacyjnych oraz podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
- posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
- wykazują znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- legitymują się co najmniej piętnastoletnim stażem dydaktycznym w charakterze nauczyciela akademickiego.

Zainteresowani proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

- Podanie (skierowane do JM Rektora UR).
- CV z podaniem zainteresowań naukowych,
- Informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki i upowszechniania wiedzy,
- Odpisy dyplomów i nominacji potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz stopnia doktora nauk rolniczych.
- Wykaz prac opublikowanych.
- Kwestionariusz osobowy.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
- oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
- oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

DOKUMENTY PROSZĘ SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU IŚiG
PL. 30-059 Kraków Al. Mickiewicza 24/28, p. 104; tel. 48 12 662 41 65, fax 48 12 633 11 70
do dnia 26 kwietnia 2016 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 maja 2016 roku.

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 08.04.2016
Dokument oglądany razy: 529