RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego w Zakładzie Ekologii Lasu i Rekultywacji Instytutu Ekologii i Hodowli Lasu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t. jedn. Dz.U.2012), poz. 572 z późniejszymi zmianami) oraz posiadają:
• stopień naukowy doktora w obszarze nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauk leśnych, w dyscyplinie leśnictwo,
• dorobek naukowy w zakresie ekologii lasu, rekultywacji,
• doświadczenie w dotychczasowej pracy naukowej i dydaktycznej,
• zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
• znajomość języka angielskiego,
• umiejętność współpracy w zespole badawczym.


Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie,
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy,
• odpis dyplomu nadania stopnia doktora,
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• wykaz opublikowanych prac naukowych ze wskazaniem trzech publikacji z ostatnich pięciu lat najwyżej punktowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
• informacja o udziale i uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych, a także plan starania się o zewnętrzne finansowanie badań własnych w okresie planowanego zatrudnienia,
• informacja o odbytych praktykach oraz stażach krajowych i zagranicznych,
• ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli kandydat prowadził takie zajęcia i ocena została przeprowadzona),
• inne osiągnięcia dodatkowo motywujące ubieganie się o zatrudnienie na tym stanowisku.

Ponadto kandydat przystępując do konkursu jest zobowiązany do złożenia:

• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,

• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

• oświadczenie o niekaralności

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Leśnego UR: al. 29 Listopada 46,
31-425 Kraków, w terminie do dnia 6 maja 2016 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 31 maja 2016 roku

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 07.04.2016
Dokument oglądany razy: 616