RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1.posiadać stopień naukowy doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyki;
2. posiadać ukończone studia magisterskie w dziedzinie fizyki;
3. posiadać kwalifikacje pedagogiczne do pracy dydaktycznej na uczelni wyższej;
4. posiadać co najmniej sześcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej, w tym przynajmniej 3 lata w pracowni fizycznej uczelni przyrodniczej lub technicznej;
5. wykazać dorobek naukowy w zakresie fizyki, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w dziedzinie biofizyki;
6. wykazać udokumentowaną co najmniej miesięczną praktykę lub staż w zagranicznej instytucji naukowej lub badawczej;
7. posiadać dobrą znajomość dwóch nowożytnych języków obcych.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków,
Al. Mickiewicza 21, p. 225, Tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.
8. Kopia świadectwa ukończenia kursu pedagogicznego.
Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.04.2016
Dokument oglądany razy: 457