RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gleb,

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadać stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii ze specjalnością gleboznawstwo.
2. Wykazać dorobek naukowy w zakresie nauk rolniczych, nauk o glebie i ochrony środowiska (indeks Hirscha co najmniej 3, zbiorczy impact factor powyżej 10 – według Web of Science).
3. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych z zakresu gleboznawstwa i geologii) na wyższej uczelni.
4. Posiadać umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych z zakresu gleboznawstwa i wykorzystania w nich metod mikromorfologicznych.
5. Mieć doświadczenie w prowadzeniu badań w zespołach badawczych, w tym międzynarodowych.
6. Mieć doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi oraz posiadać wiedzę dotyczącą zasad przygotowania wniosków o przyznanie środków finansowych na naukę.
7. Znać język angielski i niemiecki w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie.
8. Posiadać umiejętność obsługi komputera: pakiet Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Statistica oraz wybrane programy graficzne (CorelDRAW), analizy obrazu (Aphelion) i geostatystyczne (Surfer).

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo– Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pokój 225, tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
6. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
7. Kwestionariusz osobowy.
8. Opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.04.2016
Dokument oglądany razy: 533