RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w ZAKŁADZIE BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN IBRiB

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 
Wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów:
• Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dziedzinie ogrodnictwa
• Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie botaniki oraz potwierdzona aktywność naukowo-badawcza w dziedzinie wirusologii, ekologii roślin oraz ochrony środowiska
• Praktyka terenowa i dobra znajomość elementów krajowej flory ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych
• Umiejętność obsługi transmisyjnego mikroskopu elektronowego, doświadczenie w praktyce laboratoryjnej w zakresie wirusologii, znajomość metod identyfikacji wirusów roślinnych
• Doświadczenie w obsłudze programu Image-Pro Plus, a także biegłość w edycji i obróbce obrazu (fotografie, cyfrowa obróbka i analiza obrazu mikroskopowego)
• Doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz umiejętność pracy w zespole i dobrej organizacji warsztatu pracy
• Udokumentowane kursy, szkolenia i certyfikaty w powyżej sprecyzowanej dziedzinie nauki
• Znajomość obsługi oprogramowania biurowego (arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu, bazy danych) statystycznego i graficznego
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Opinia samodzielnego pracownika naukowego stwierdzająca uzdolnienia kandydata i jego zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej
Oferty (w dwóch egzemplarzach) powinny zawierać:
• podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora UR),
• CV z podaniem zainteresowań naukowych,
• informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
• odpis dyplomu,
• wykaz opublikowanych prac naukowych,
• kwestionariusz osobowy.
Ponadto kandydat przystępując do konkursu jest zobowiązany do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
• oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Dokumenty proszę składać w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa przy al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel. 48 (12) 662-52-69 do 20.04.2016.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.04.2016 roku.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.04.2016
Dokument oglądany razy: 482