RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Dendrologii i Architektury Krajobrazu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
- spełniają warunki określone w art.121 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
- posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie ogrodnictwo,
- udokumentowany dorobek naukowy w zakresie dendrologii i szkółkarstwa ozdobnego,
- posiadają odznaczające się osiągnięcia w zakresie upowszechniania wyników badań naukowych i wiedzy dendrologicznej oraz szkółkarskiej, oraz wieloletnie doświadczenie dydaktyczne,
- opracowany warsztat do prowadzenia badań z zakresu dendrologii, szkółkarstwa oraz terenów zieleni,
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, umiejętność współpracy w zespole badawczym,
- biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
- podanie (skierowane do JM Rektora UR),
- życiorys z podaniem zainteresowań naukowych,
- informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki i upowszechniania wiedzy,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
- ocenę zajęć dydaktycznych sformułowaną przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona),
- opinię dotychczasowego przełożonego
- kwestionariusz osobowy.
Ponadto przystępując do konkursu należy złożyć:
• oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy
• oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.)
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Dokumenty należy złożyć do 22.03.2016 r. w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, pokój D7.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.03.2016 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 04.03.2016
Dokument oglądany razy: 563