RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Biotechnologii Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 


Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia,
- dorobek naukowy w zakresie biologii rozrodu owiec,
- posiadanie przyjętej do druku lub opublikowanej w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej jednej pracy w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista A),
- autorstwo lub autorstwo do korespondencji przynajmniej jednej publikacji spośród wskazanych
przez kandydata jako podstawa oceny dorobku naukowego,
- umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach naukowych
(referaty, doniesienia),
- znajomość technik z zakresu:
*hodowli komórek i tkanek in vitro
*oznaczeń radioimmunologicznych i enzymatycznych koncentracji hormonów
*biologii molekularnej w tym badania ekspresji genów metodą Real-Time PCR i białek metodą Western blot
*cytometrii przepływowej,
- odbyta co najmniej miesięczna praktyka lub staż w zagranicznej instytucji naukowej lub badawczej,
- realizacja projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
- biegła znajomość języka angielskiego,
- w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka polskiego

Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
- kwestionariusz osobowy,
- wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor
i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- wykaz trzech publikacji najwyżej punktowanych w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ostatnich pięciu lat,
- wykaz przyjętych do druku lub opublikowanych w ciągu ostatnich czterech lat prac w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista A),
- zestawienie liczbowe publikacji,
- zestawienie czasopism, w których zostały opublikowane prace naukowe,
- informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej
oraz działalności organizacyjnej,
- informacja o uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych krajowych i zagranicznych,
- informacja o profilu badawczym (zawartym w publikacjach),
- informacja o planach badawczych ukierunkowanych na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, obejmujących przewidywany sposób uzyskania finansowania badań oraz plan przygotowania monograficznego lub jednotematycznego cyklu publikacji, które będą stanowiły podstawę postępowania habilitacyjnego,
- informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
- informacja o odbytej praktyce lub stażu w zagranicznej instytucji naukowej lub badawczej,
- wykaz uzyskanych nagród za prace i wystąpienia służące popularyzacji nauki oraz za działalność dydaktyczną,
- ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona),
- oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu
na ww. stanowisku,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Dokumenty należy złożyć do 22.03.2016 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.04.2016 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 01.03.2016
Dokument oglądany razy: 887