RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki w Zakładzie Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


Do konkursu może przystąpić osoba, która:
• spełnia warunki określone w art. 121 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiada tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej,
• zajmuje się zagadnieniami zastosowania informatyki w inżynierii rolniczej, z czego posiada znaczące osiągnięcia naukowe i praktyczne (np. tworzenia i wdrożenia programów komputerowych),
• posiada istotny dorobek naukowy po osiągnięciu stopnia doktora habilitowanego w postaci monografii, książek i publikacji w czasopismach naukowych,
• posiada istotny dorobek w upowszechnianiu nauki w postaci wielokrotnego, aktywnego udziału w konferencjach krajowych i międzynarodowych (wygłaszane wykłady i referaty),
• posiada dorobek w recenzowaniu i opiniowaniu prac (doktorskich lub habilitacyjnych) oraz publikacji naukowych,
• pełniła lub pełni funkcję promotora w przewodach doktorskich,
• posiada minimum 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod e-learningu,
• posiada udokumentowaną działalność organizacyjną (udział w komisjach uczelnianych, wydziałowych, pełnione funkcje w towarzystwach naukowych),
• brała udział w realizacji projektów badawczych,
• kierowała zespołami realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,
• posiada doświadczenie w kontaktach z biznesem oraz instytucjami.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie w Dziekanacie WIPiE, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
• podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy,
• autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
• wykaz osiągnięć w pracy naukowej (w tym opublikowanych przed i po uzyskaniu stopnia lub tytułu), dydaktycznej oraz w upowszechnianiu wiedzy i kształceniu kadr,
• odpis dyplomów i nominacji potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz stopnia i tytułu naukowego,
• potwierdzenie innych osiągnięć dodatkowo motywujących ubieganie się o zatrudnienie na tym stanowisku,
• rekomendacje

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.
Termin składania podań upływa z dniem 11 marca 2016 r.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 23.02.2016
Dokument oglądany razy: 516