RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 
Wymagania stawiane kandydatom: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, - dorobek naukowy w zakresie fizjologii i endokrynologii rozrodu zwierząt, - posiadanie przyjętej do druku lub opublikowanej w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej jednej pracy w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista A), - autorstwo lub autorstwo do korespondencji przynajmniej jednej publikacji spośród wskazanych przez kandydata jako podstawa oceny dorobku naukowego, - umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach naukowych (referaty, doniesienia), - znajomość metod biologii molekularnej, - odbyta co najmniej miesięczna praktyka lub staż w zagranicznej instytucji naukowej lub badawczej, - realizacja projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych, - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, - zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, - biegła znajomość języka angielskiego, - w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka polskiego.
Wykaz wymaganych dokumentów: - podanie, - życiorys, - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, - odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, - kwestionariusz osobowy, - wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane, - wykaz trzech publikacji najwyżej punktowanych w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ostatnich pięciu lat, - wykaz przyjętych do druku lub opublikowanych w ciągu ostatnich czterech lat prac w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista A),
- zestawienie liczbowe publikacji, - zestawienie czasopism, w których zostały opublikowane prace naukowe, - informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej, - informacja o uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych krajowych i zagranicznych, - informacja o profilu badawczym (zawartym w publikacjach), - informacja o planach badawczych ukierunkowanych na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, obejmujących przewidywany sposób uzyskania finansowania badań oraz plan przygotowania monograficznego lub jednotematycznego cyklu publikacji, które będą stanowiły podstawę postępowania habilitacyjnego, - informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, - informacja o odbytej praktyce lub stażu w zagranicznej instytucji naukowej lub badawczej, - wykaz uzyskanych nagród za prace i wystąpienia służące popularyzacji nauki oraz za działalność dydaktyczną, - ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona), -oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku, - oświadczenie o niekaralności. - oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
Dokumenty należy złożyć do 26.02.2016 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18.03.2016 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczn

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 05.02.2016
Dokument oglądany razy: 804