RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami).
 posiadają stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia,
 posiadają udokumentowane trzyletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych i legitymują się dorobkiem naukowym w obszarach: systemów informacji przestrzennej, GIS [publikacje, wygłoszone referaty];
 posiadają poświadczenie uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach;
 odbyły co najmniej miesięczną praktykę zagraniczną,
 biegle posługują się językiem angielskim,
 biegle posługują się językiem niemieckim,
 są rodzimymi użytkownikami języka polskiego lub władają nim na poziomie rodzimego użytkownika,
 posiadają umiejętność posługiwania się programami: ArcGIS, QGIS, MicroStation
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,

Zainteresowani, proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 odpis dyplomu lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora;
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 odpisy dyplomów ukończenia studiów wyższych;
 wykaz prac opublikowanych i wygłoszonych referatów,
 kwestionariusz osobowy
 oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy
 oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.)

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Dokumenty proszę składać w Dziekanacie WIŚiG, Pl.30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12)6624165, fax 48 (12) 6331170 e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bib.ur.krakow.pl w terminie do dnia 08.01.2016
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13.01.2016
Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 17.12.2015
Dokument oglądany razy: 587