RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami),
 dyplom magistra inżyniera i otwarty przewód doktorski lub stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauki o Ziemi w dyscyplinie Geologia,
 ukończony kurs pedagogiczny,
 doświadczenie w wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania do rozwiązywania praktycznych zagadnień z zakresu hydrogeologii,
 dobra znajomość jęz. angielskiego potwierdzona certyfikatem na poziome B2,
 doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 istotny dorobek publikacyjny, w tym z listy co najmniej B wykazu czasopism publikowanych przez MNiSW,
 umiejętność pracy w zespole,
 umiejętność pracy w laboratorium,
 prawo jazdy kat. B
 w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka polskiego.

Zainteresowane osoby składają w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, p.104 przy Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 48 (12) 662-41-65, następujące dokumenty (w dwóch egzemplarzach):

 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego lub posiadaniu stopnia doktora,
 odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra inżyniera lub stopnia naukowego doktora,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
- oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
- oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG, tel. 12 662 41 65, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28, p.104 do dnia 07.12.2015 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi 09.12.2015 roku.

Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Nie poinformowanie kandydatów o wyniku wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.11.2015
Dokument oglądany razy: 708