RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami),
 posiadają stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska,
 posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć z przedmiotów: Melioracje, Odwodnienia terenów rolniczych, Systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych, Budownictwo stawowe, Urządzenia wodno-melioracyjne,
 legitymują się dorobkiem naukowym w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska,
 posługują się programami komputerowymi Serfer, MapInfo, Word, Corel,
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych i publikacjach,
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
 posiadają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 legitymują się długim stażem dydaktycznym w charakterze nauczyciela akademickiego.
 w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka polskiego.
Zainteresowane osoby składają w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, p.104 przy Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 48 (12) 662-41-65, następujące dokumenty (w dwóch egzemplarzach):
 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 odpis dyplomu lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy.
Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
 oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
 oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG, tel. 12 662 41 65,
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28, p.104 do dnia 03.12.2015 roku.
Rozstrzygnięcie nastąpi 09.12.2015 roku.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 16.11.2015
Dokument oglądany razy: 683