RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 
Warunki konkursu:
· stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia lub doktorant ostatniego roku studiów doktoranckich w tym zakresie,
• zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
• znajomość metod analitycznych stosowanych w badaniach oceny jakości żywności,
• dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny z zakresu badań nad skrobią,
· umiejętność współpracy w zespole badawczym,
· dobry stan zdrowia i dyspozycyjność,
· bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
· mile widziane: ukończone studia podyplomowe z zakresu instrumentalnych metod wykorzystywanych w analizie żywności, kurs pedagogiczny.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. nr. 164, poz. 1365 z późn. zmianami)
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pok. 1.31, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
· podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
· życiorys,
· odpis dyplomu ukończenia studiów i/lub zaświadczenie ze Studium Doktoranckiego,
· opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub opiekuna pracy doktorskiej,
· kwestionariusz osobowy,
· wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
· zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach,
· oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry prof. dr hab. Teresy Fortuny,
tel. 12/662-47-79 (rrfortun@cyf-kr.edu.pl ).
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
Termin składania podań upływa dnia 30 listopada 2015 roku
Rozstrzygnięcie konkursu – grudzień 2015
Zatrudnienie na ww. stanowisku nastąpi z dniem 30 grudzień 2015 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 13.11.2015
Dokument oglądany razy: 879