RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Fermantacji i Mikrobiologii Technicznej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 
Warunki konkursu:
• Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia lub doktora nauk biologicznych
• Zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
• Doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu mikrobiologii i biotechnologii żywności
• Dorobek naukowy z zakresu technologii żywności lub biotechnologii
• Doświadczenie w analityce mikrobiologicznej oraz oznaczaniu składników żywności
• Umiejętność pracy w zespole badawczym
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie nauk o żywności, mikrobiologii i/lub biotechnologii
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. nr. 164, poz. 1365 z późn. zmianami)
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności UR, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pok. 1.31, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
· podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
· życiorys,
· odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
· opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
· kwestionariusz osobowy,
· wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
· oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry dr hab. inż. Pawła Satory,
tel. 12/662-47-97 (psatora@ar.krakow.pl).
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty
Termin składania podań upływa dnia 30 listopada 2015 roku
Rozstrzygnięcie konkursu – grudzień 2015

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 13.11.2015
Dokument oglądany razy: 938