RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność: inżynieria rzeczna
• wykazują biegłą znajomość języka polskiego,
• wykazują biegłą znajomość języka obcego,
• posiadają doświadczenie i przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: mechanika płynów, hydraulika koryt otwartych, informatyczne podstawy projektowania, AutoCAD w projektowaniu,
• posiadają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
• posiadają doświadczenie praktyczne z zakresu organizacji i prowadzenia badań terenowych
• potraktują UR w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

• podanie (skierowane do JM Rektora UR)
• CV z podaniem zainteresowań naukowych,
• informację o dorobku naukowym,
• odpisy dyplomów potwierdzających uzyskanie stopnia naukowego,
• wykaz prac opublikowanych,
• kwestionariusz osobowy
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG, tel.662-41-65,
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, p.104 do dnia 30.11.2015 roku.
Rozstrzygnięcie nastąpi 09.12.2015 roku
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 04.11.2015
Dokument oglądany razy: 893