RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki w Zakładzie Infrastruktury Technicznej i Ekoenergetyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. posiadają stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, specjalność gospodarka odpadami i monitoring oddziaływania przemysłu na środowisko;
2. posiadają udokumentowany dorobek naukowy związany z prowadzeniem monitoringu i rewitalizacją składowisk odpadów przemysłu chemicznego potwierdzony publikacjami i udziałem w konferencjach naukowych;
3. posiadać przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Ekobilans produktu i recykling materiałowy, Technologie utylizacji odpadów, Inżynieria procesowa w gospodarce odpadami, Ochrona środowiska i zarządzanie środowiskowe;
4. posiadać doświadczenie praktyczne z zakresu organizacji i prowadzenia badań terenowych;
5. posiadać udokumentowaną współpracę z firmami i instytucjami naukowymi w realizacji projektów badawczych;
6. wymagana jest nienaganna postawa etyczno-moralna;
7. wykazać zamiłowanie i uzdolnienia do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej;
8. zatrudnienie w Uniwersytecie powinno być podstawowym miejscem pracy,
9. wykazać znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wykaz potrzebnych dokumentów:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• życiorys
• informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki i upowszechniania wiedzy
• odpis dyplomu ukończenia studiów
• odpis dyplomu doktorskiego
• opinia przełożonego z dotychczasowego miejsca pracy/opinia promotora
• wykaz publikacji
• dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.
Termin składania podań upływa z dniem 20 listopada 2015 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.10.2015
Dokument oglądany razy: 700