RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki w Zakładzie Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

1. posiadać stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza;
2. posiadać przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Technologie procesów produkcyjnych, Organizacja usług i logistyka w gospodarce żywnościowej, Organizacja i ekonomika systemów produkcji, Inżynieria zintegrowanych systemów towarowej produkcji rolniczej, Prognozowanie i symulacja
procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie, Planowanie i audyt procesów produkcji,
3. legitymować się dorobkiem oraz aktywnością naukową z zakresu uwarunkowań rozwoju rolnictwa pod kątem modelowania wskaźników rolno-ekonomicznych wraz z ich prognozowaniem z wykorzystaniem metod statystycznych;
4. posiadać udokumentowany udział w badaniach naukowych (projekty badawcze);
5. posiadać udokumentowaną znajomość z zarządzania transferem technologii;
6. posiadać udokumentowaną współpracę z firmami i instytucjami w realizacji projektów badawczych,
7. wymagana jest nienaganna postawa etyczno-moralna;
8. wykazać zamiłowanie i uzdolnienia do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej;
9. zatrudnienie w Uniwersytecie powinno być podstawowym miejscem pracy.

Wykaz potrzebnych dokumentów:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• życiorys
• odpis dyplomu ukończenia studiów
• odpis dyplomu doktorskiego
• opinia przełożonego z dotychczasowego miejsca pracy/opinia promotora
• wykaz publikacji
• dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Dokumenty należy składać  w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.
Termin składania podań upływa z dniem 20 listopada 2015 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.10.2015
Dokument oglądany razy: 545