RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia i Dietetyki Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 
Wymagania stawiane kandydatom: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, - dorobek naukowy w zakresie wykorzystania technik biologii molekularnej, - opublikowanie w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwóch prac w czasopismach naukowych notowanych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, - umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach naukowych (referaty, doniesienia), - odbyte praktyki oraz staże krajowe i zagraniczne, - doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych, - znajomość następujących technik molekularnych: PCR, Real-time PCR, Western blot, metody fluorescencyjne i kolorymetryczne dla oznaczania aktywności enzymów, techniki immunoenzymatyczne, immunocytochemia, izolacja kwasów nukleinowych i izolacja białka, - znajomość metod bioinformatycznych, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu technik biologii molekularnej, a także metod hodowli komórkowych, - zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, - znajomość języka angielskiego, - wiek do 30 lat
Wykaz wymaganych dokumentów: - podanie, - życiorys, - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, - odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, - kwestionariusz osobowy, - wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane, - wykaz trzech publikacji najwyżej punktowanych w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ostatnich pięciu lat, - informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej,
dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej, - informacja o udziale i uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych, a także plan starania się o zewnętrzne finansowanie badań własnych w okresie planowanego zatrudnienia, - informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, - informacja o odbytych praktykach oraz stażach krajowych i zagranicznych, - ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona), -oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku, - oświadczenie o niekaralności. - oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
Dokumenty należy złożyć do 02.11.2015 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.11.2015 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne zodrzuceniem oferty

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 19.10.2015
Dokument oglądany razy: 1080