RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zastosowań Matematyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

• spełniają warunki określone w art.121 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają stopień naukowy doktora z dziedziny i dyscypliny Matematyka,
• zajmują się zagadnieniami z szeroko pojętej analizy matematycznej,
• mają minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, pozytywnie widziane doświadczenie w kształceniu studentów kierunków niematematycznych,
• przedstawią pozytywne opinie kierownika katedry lub promotora pracy doktorskiej o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
• mają zamiłowanie i uzdolnienie do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej,
• wykazują biegłą znajomość języka obcego nowożytnego,
• potraktują UR w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Preferowani będą kandydaci, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki badawczej katedry (informacje na stronie kzm.ur.krakow.pl) i/lub uzyskali stopień doktora w ciągu ostatnich dwóch lat od daty ogłoszenia konkursu.
W przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka polskiego.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie w Dziekanacie WIŚiG, tel. 48 (12) 662-41-65, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, p. 104 następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
• podanie (skierowane do JM Rektora UR),
• życiorys z podaniem zainteresowań naukowych,
• informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki i upowszechniania wiedzy,
• odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
• ocenę zajęć dydaktycznych sformułowaną przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona),
• opinię kierownika katedry lub promotora,
• kwestionariusz osobowy.

Ponadto przystępując do konkursu należy złożyć:
• - oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy
• - oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.)

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG, tel.662-41-65, p. 104
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 do dnia 02.11. 2015 r.
data rozstrzygnięcia konkursu: 09.11.2015 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.10.2015
Dokument oglądany razy: 711