RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki w Zakładzie Infrastruktury Technicznej i Ekoenergetyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. posiadać stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność: gospodarka odpadami;
2. posiadać przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów:
Gospodarka odpadami z elementami prawa, Odpady komunalne, Technologia wody ścieków, Infrastruktura techniczna, Normowanie i kosztorysowanie, Logistyka, Systemy informacji przestrzennej;
3. legitymować się dorobkiem z zakresu gospodarki odpadami, recyklingu i odzysku odpadów, analiz właściwości odpadów, problematyki infrastruktury technicznej wsi;
4. posiadać przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
5. posiadać udokumentowany udział w badaniach naukowych (np. granty);
6. posiadać udokumentowaną współpracę z przedsiębiorstwami zajmującymi się gospodarką odpadami komunalnymi;
7. posiadać udokumentowana znajomość środowiska GIS;
8. wymagana jest nienaganna postawa etyczno-moralna;
9. wykazać zamiłowanie i uzdolnienia do pracy naukowej, dydaktycznej
i wychowawczej;
10. zatrudnienie w Uniwersytecie powinno być podstawowym miejscem pracy,
11. wykazać znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wykaz potrzebnych dokumentów:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• życiorys
• odpis dyplomu ukończenia studiów
• odpis dyplomu doktorskiego
• opinia przełożonego z dotychczasowego miejsca pracy
• wykaz publikacji

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Dokumenty należy składać
w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.

Termin składania podań upływa z dniem 30 października 2015 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.10.2015
Dokument oglądany razy: 771