RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Weterynaryjnych - Zakład Anatomii Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 
Wymagania stawiane kandydatom: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia lub nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, - dorobek naukowy w zakresie morfologii porównawczej, - autorstwo lub autorstwo do korespondencji przynajmniej jednej publikacji spośród wskazanych przez kandydata jako podstawa oceny dorobku naukowego, - umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach naukowych (referaty, doniesienia), - kwalifikacje w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik laboratoryjnych PCR, RT-PCR, RACE oraz sekwencjonowanie DNA, - umiejętność obsługi i wykorzystania programów bioinformatycznych stosowanych w technikach histologicznych i histochemicznych, - umiejętność sporządzania preparatów anatomicznych, - doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu anatomii zwierząt oraz histologii - znajomość języków angielskiego i rosyjskiego.
Wykaz wymaganych dokumentów: - podanie, - życiorys, - odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, - kwestionariusz osobowy, - wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane, - wykaz trzech publikacji najwyżej punktowanych w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ostatnich pięciu lat, - zestawienie liczbowe publikacji, - zestawienie czasopism, w których zostały opublikowane prace naukowe, - informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej, - informacja o profilu badawczym (zawartym w publikacjach), - informacja o udziale i uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych krajowych i zagranicznych, - informacja o planach badawczych ukierunkowanych na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, obejmujących przewidywany sposób uzyskania finansowania
badań oraz plan przygotowania monograficznego lub jednotematycznego cyklu publikacji, które będą stanowiły podstawę postępowania habilitacyjnego, - informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, - wykaz uzyskanych nagród za prace i wystąpienia służące popularyzacji nauki oraz za działalność dydaktyczną, - ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona), -oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku, - oświadczenie o niekaralności, - oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
Dokumenty należy złożyć do 13.10.2015 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.10.2015 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.09.2015
Dokument oglądany razy: 846