RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 
Wymagania stawiane kandydatom: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika (posiadający także kwalifikacje z zakresu zootechniki nabyte w trakcie studiów kierunkowych), - dorobek naukowy w zakresie zootechniki, ze szczególnym uwzględnieniem hodowli zwierząt futerkowych, - doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu badań na zwierzętach, w tym futerkowych, - kwalifikacje w zakresie przygotowywania i realizacji projektów (zadań) badawczych, - znajomość praktyczna programów statystycznych stosowanych w badaniach biologicznych, - opublikowanie w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwóch prac w czasopismach naukowych notowanych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, - umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach naukowych (referaty, doniesienia), - odbyte praktyki oraz staże krajowe i zagraniczne, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie genetyki i metod hodowli zwierząt, - ukończony kurs pedagogiczny, - zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, - znajomość języka angielskiego.
Wykaz wymaganych dokumentów: - podanie, - życiorys, - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, - odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, - kwestionariusz osobowy, - wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane, - wykaz trzech publikacji najwyżej punktowanych w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ostatnich pięciu lat, - informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej, - informacja o udziale i uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych, a także plan starania się o zewnętrzne finansowanie badań własnych w okresie planowanego zatrudnienia, - informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
- informacja o odbytych praktykach oraz stażach krajowych i zagranicznych, - ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona), -oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku, - oświadczenie o niekaralności, - oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
Dokumenty należy złożyć do 13.10.2015 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.10.2015 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.09.2015
Dokument oglądany razy: 855