RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rolniczego w Katedrze Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami),
 • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk  technicznych  w zakresie geodezji i kartografii,
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowy,
 • współpracują z naukowymi ośrodkami zagranicznymi w dyscyplinie geodezja,
 • posiadają doświadczenie w dydaktyce,
 • posiadają osiągnięcia organizacyjne na rzecz nauki oraz w upowszechnianiu wiedzy i kształceniu kadr,
 • biegle posługują się językiem polskim oraz wykazują znajomość języka obcego nowożytnego,
 • posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w konferencjach naukowych i publikacjami,
 • posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
 • potraktują UR w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Zainteresowane osoby składają w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, p.104 przy Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 48 (12) 662-41-65, następujące dokumenty (w dwóch egzemplarzach):

 • podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 • życiorys,
 • autoreferat,
 • informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki, upowszechnieniu wiedzy
  i kształceniu kadr,
 • odpisy dyplomów i nominacji potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego, oraz  stopnia i tytułu naukowego,
 • wykaz prac opublikowanych przed i po uzyskaniu stopnia naukowego (lub tytułu),
 • potwierdzenie innych osiągnięć dodatkowo motywujących ubieganie się o zatrudnienie na tym stanowisku,
 • kwestionariusz osobowy.

 

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG,
tel.662-41-65, p.104, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 do dnia 14.09.2015 r.
data rozstrzygnięcia konkursu: 16.09.2015

Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opublikował: Wojciech Dyrek
Publikacja dnia: 07.08.2015
Dokument oglądany razy: 786