RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko stanowisko adiunkta w Katedrze Dendrologii i Architektury Krajobrazu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
• spełniają wymogi określone w art.114 ust.5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 164 poz.1365 z późniejszymi zmianami),
• mają ukończone studia wyższe w dziedzinie architektury,
• posiadają stopień doktora habilitowanego w zakresie architektury, bądź udokumentują
działania o nadanie stopnia doktora habilitowanego,
• posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów dotyczących
projektowania krajobrazu, obiektów architektonicznych i terenów zieleni, historii architektury, historii krajobrazu i sztuki ogrodowej, prawa w ochronie zabytków i zarządzania zabytkami oraz konserwacji i ochrony przestrzeni kulturowej,
• posiadają doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych –inżynierskich i magisterskich - z zakresu architektury krajobrazu, ochrony i promocji zabytków, projektowania przestrzeni publicznej, prywatnej i sakralnej,
• mają doświadczenie w działalności samorządowej i współpracy z samorządami, organami rządowymi, oraz instytucjami zarządzającymi zabytkami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu, oraz firmami projektowymi i wykonawczymi w zakresie budownictwa, architektury i architektury krajobrazu,
• legitymują się znaczącym dorobkiem w badaniach historycznych, projektowaniu i realizacjach w zakresie architektury, architektury krajobrazu i sztuki ogrodowej,
• legitymują się znaczącym dorobkiem w zakresie wystąpień i publikacji naukowych i popularno-naukowych z dziedziny architektury, architektury krajobrazu, historii architektury, urbanistyki i sztuki ogrodowej oraz ochrony zabytków i zarządzania przestrzenią kulturową, studiów i ekspertyz historyczno-krajobrazowych,
• potraktują Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia,
1. Podanie o zatrudnienie
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię z poprzedniego miejsca pracy.
Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.07.2015
Dokument oglądany razy: 784