RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Agrotechniki i Ekologii Rolniczej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

1. Posiadać stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii,
2. Posiadać dorobek naukowy w zakresie agronomii,
3. Wykazać się doświadczeniem w zakresie pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej,
4. Posiadać umiejętność pracy w zespole badawczym,
5. Wykazać się odbytym stażem naukowym w kraju lub zagranicą,
6. Znajomość języka angielskiego,
7. Posiadać ukończony kurs pedagogiczny,
8. Umiejętność obsługi aparatury: do pomiarów wskaźnika pokrycia liściowego (LAI)
i aktywności fotosyntetycznej łanu, do badania właściwości fizycznych gleby, do pomiarów meteorologicznych, siewnika poletkowego typu HEGE 80, opryskiwacza poletkowego typu euro pulve, deszczowni do badań nad erozją.
9. Znajomość metod badań związanych z badaniem: erozji wodnej, wpływu systemów uprawy
i nawożenia roślin na plonowanie roślin w doświadczeniach polowych.
10. Znajomość obsługi komputera: Microsoft Office (Word, Power Point, Excel), Statistica oraz wybranych programów graficznych (np. Corel DRAW).
Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków,
Al. Mickiewicza 21, p. 225, Tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię z poprzedniego miejsca pracy.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,

• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.07.2015
Dokument oglądany razy: 985