RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Żywienia i Dietetyki Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 
Wymagania stawiane kandydatom: - posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, - znaczący dorobek naukowy w zakresie żywienia zwierząt i paszoznawstwa, - znaczący dorobek dydaktyczny i organizacyjny
Wykaz wymaganych dokumentów

- podanie,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy,

- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,

-autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo - badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,

- wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (wraz z kopiami oryginalnych prac naukowych), opublikowanych przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego, z podaniem IF i punktacji MNiSW, wskazaniem liczby cytowań według bazy Web of Science oraz indeksu Hirscha (w pracach zespołowych należy wskazać procentowy udział własnych działań),

- zestawienie liczbowe publikacji,

- zestawienie czasopism, w których zostały opublikowane prace naukowe,

- wykaz zrealizowanych projektów naukowo - badawczych krajowych, europejskich i innych międzynarodowych,

- informacja o uczestnictwie w programach europejskich i innych programach międzynarodowych,

- informacja o udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,

- wykaz odbytych staży w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych,

- wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełni/pełnił funkcję promotora, promotora pomocniczego lub opiekuna naukowego (należy podać tytuły rozpraw doktorskich, nad którymi kandydat sprawuje opiekę),

- wykaz prowadzonych wykładów i seminariów naukowych,

,- wykaz przygotowanych materiałów do e-learningu,

- oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy

, - oświadczenie o niekaralności.


Dokumenty w 2 egzemplarzach należy złożyć do dnia 25.09.2015 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.10.2015 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 20.07.2015
Dokument oglądany razy: 1167