RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zastosowań Matematyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają warunki określone w art.121 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają stopień doktora nauk matematycznych lub przewód doktorski w końcowym etapie (wyznaczony termin obrony pracy doktorskiej),
• zajmują się zagadnieniami z szeroko pojętej analizy matematycznej,
• mają zamiłowanie i uzdolnienie do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej,
• wykazują biegłą znajomość języka obcego nowożytnego.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie w Dziekanacie WIŚiG, tel. 48 (12) 662-41-65, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, p. 104 następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
• podanie (skierowane do JM Rektora UR),
• życiorys z podaniem zainteresowań naukowych,
• informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki i upowszechniania wiedzy,
• opinia promotora,
• odpis dyplomu ukończenia studiów,
• kwestionariusz osobowy.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG, tel.662-41-65, p. 104
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 do dnia 14 września 2015 r.,
data rozstrzygnięcia konkursu: 16 września 2015 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 17.07.2015
Dokument oglądany razy: 886