RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zastosowań Matematyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają warunki określone w art.121 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają tytuł naukowy profesora nauk matematycznych lub stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych,
• zajmują się zagadnieniami z szeroko pojętej analizy matematycznej, z czego posiadają znaczące osiągnięcia naukowe,
• posiadają istotny dorobek naukowy po osiągnięciu stopnia doktora habilitowanego,
• posiadają istotny dorobek w upowszechnianiu nauki w postaci wielokrotnego udziału w konferencjach krajowych i międzynarodowych,
• współpracują z naukowymi ośrodkami zagranicznymi,
• pełnili funkcję promotora w ukończonym przewodzie doktorskim, bądź pełnią aktualnie funkcję promotora w otwartym przewodzie doktorskim,
• mają minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
• mają zamiłowanie i uzdolnienie do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej,
• wykazują biegłą znajomość języka obcego nowożytnego,
• potraktują UR w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

W przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka polskiego.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie w Dziekanacie WIŚiG, tel. 48 (12) 662-41-65, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, p.104 następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
• podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy,
• autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
• wykaz osiągnięć w pracy naukowej (w tym opublikowanych przed i po uzyskaniu stopnia lub tytułu), dydaktycznej oraz w upowszechnianiu wiedzy i kształceniu kadr,
• odpis dyplomów i nominacji potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz stopnia i tytułu naukowego,
• potwierdzenie innych osiągnięć dodatkowo motywujących ubieganie się o zatrudnienie na tym stanowisku.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG,
tel.662-41-65, p.104, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 do dnia 14.09.2015 r.
data rozstrzygnięcia konkursu: 16.09.2015
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 17.07.2015
Dokument oglądany razy: 838