RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 Spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
 Posiadają stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie geodezja i kartografia,
 Posiadają wykształcenie wyższe w zakresie geodezji i kartografii i uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 i 2,
 Posiadają min. 10-letnie doświadczenie praktyczne z zakresu geodezji,
 Posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych i publikacjach,
 Posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
 Posiadają bardzo dobrą znajomość oprogramowania z grupy GIS i CAD (Autocad, Microstation), Mk-Scal oraz pomiarów i obliczeń GPS,
 Posiadają doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania dla urzędów,
 Posiadają szeroką wiedzę z zakresu pomiarów geodezyjnych, katastru nieruchomości, geodezji rolnej i kompleksowego rozwoju obszarów wiejskich oraz znajomość przepisów praw administracyjnego i cywilnego,
 Wykazują znajomość języka angielskiego i rosyjskiego w stopniu komunikatywnym.

Zainteresowani proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

- Podanie (skierowane do JM Rektora UR).
- CV z podaniem zainteresowań naukowych,
- Informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki i upowszechniania wiedzy,
- Odpisy dyplomów i nominacji potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz stopnia doktora nauk technicznych.
- Wykaz prac opublikowanych.
- Kwestionariusz osobowy.

Ponadto przystępując do konkursu należy złożyć:
 oświadczenie, iż z chwilą zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
będzie podstawowym miejscem pracy,
 oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm)”.

DOKUMENTY PROSZĘ SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU IŚiG
PL. 30-059 Kraków Al. Mickiewicza 24/28, p. 104; tel. 48 12 662 41 65, fax 48 12 633 11 70
do dnia 11.09. 2015 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.09. 2015 roku.
Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 16.07.2015
Dokument oglądany razy: 1263