RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geodezji

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami),
 posiadają stopień magistra inżyniera nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia oraz mają otwarty przewód doktorski na uczelni technicznej,
 posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć w języku polskim z przedmiotów: Instrumentoznawstwo geodezyjne, Geodezja, Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna, Rachunek wyrównawczy,
 biegle posługują się językiem polskim oraz wykazują znajomość języka obcego nowożytnego,
 legitymują się dorobkiem naukowym w dyscyplinie geodezja i kartografia w postaci co najmniej dwóch publikacji z listy MNiSW,
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w konferencjach naukowych i publikacjami,
 udział w co najmniej jednym projekcie dotyczącym zagospodarowania obiektów użyteczności publicznej,
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
 legitymują się czteroletnim stażem dydaktycznym w charakterze nauczyciela akademickiego lub doktoranta.

Zainteresowane osoby składają w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, p.104 przy Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 48 (12) 662-41-65, następujące dokumenty (w dwóch egzemplarzach):

 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy,

Ponadto przystępując do konkursu należy złożyć:

 oświadczenie, iż z chwilą zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
będzie podstawowym miejscem pracy,
 oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm)”.

Pl.30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12) 6624165, fax 48 (12) 6331170
e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bib.ur.krakow.pl

Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 16.07.2015
Dokument oglądany razy: 2873