RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 Spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
 Posiadają stopień naukowy magistra inżyniera z planowaną obroną pracy doktorskiej do końca 2015 roku,
 Posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotu Fotogrametria, Teledetekcja, Fotogrametria Cyfrowa,
 Posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych i publikacjach,
 Posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
 Posiadają bardzo dobrą znajomość oprogramowania z grupy ArcGIS (potwierdzone certyfikatem) Microstation, Leica Cyclone,
 Wykazują znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zainteresowani proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

- Podanie (skierowane do JM Rektora UR).
- CV z podaniem zainteresowań naukowych,
- Informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki i upowszechniania wiedzy,
- Odpisy dyplomów i nominacji potwierdzających uzyskanie tytułu naukowego magister inżynier
- Wykaz prac opublikowanych.
- Kwestionariusz osobowy.

Ponadto przystępując do konkursu należy złożyć:
 oświadczenie, iż z chwilą zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
będzie podstawowym miejscem pracy,
 oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm)”.


DOKUMENTY PROSZĘ SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU IŚiG
PL. 30-059 Kraków Al. Mickiewicza 24/28, p. 104; tel. 48 12 662 41 65, fax 48 12 633 11 70
do dnia 11.09. 2015 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.09. 2015 roku.

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 16.07.2015
Dokument oglądany razy: 1287